Политики за поверителност

Политики

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ https://rb-bg.com/

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Рент Билдинг“ ЕООД, ЕИК: 204396481, И.д. № BG204396481, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, п.к. 8000, ул. „Иван Шишман“ № 38, и-мейл: office@rb-bg.com, от една страна и от друга страна Търговците и Потребителите на информационната платформа на интернет сайт https://rb-bg.com/, поддържан и управляван от „Рент Билдинг“ ЕООД, по предоставяне на информация за предлаганите оферти, обяви или реклами за услуги, продукти или стоки във виртуалното пространство на информационната платформа на https://rb-bg.com/.

При използване на интернет сайта https://rb-bg.com/ и всяка негова интегрална част, настройка, меню, секция или подсекция, Вие предоставяте Вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите Общи условия за ползване на уебсайта, както и Вашето съгласие за събиране и използване за целите на уебсайта и обусловените от него правоотношения на предоставената от Вас лична информация съгласно нашата Политика за защита на лични данни.

 1. Дефиниции

 

1.1. Администратор на сайта https://rb-bg.com/ е „Рент Билдинг“ ЕООД, ЕИК: 102619504, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, п.к. 8000, ул. „Иван Шишман“ № 38, и-мейл: office@rb-bg.com.

 

1.2. Потребител е физическо или юридическо лице, което посети нашия сайт и получава достъп до съдържанието на информационната ни платформа. Потребителите може да са нерегистрани, абонирани чрез и-мейл или регистрирани (с профил / акаунт).

1.3. Платформата представлява съвкупност от програмни и графични решения, съставляващи цялостна достъпна среда на Потребителите в интернет пространството на нашия сайт https://rb-bg.com/ с предложения, обяви и информация относно курсове, обучения, квалификации, семинари и други събития в областта на IT технологиите.

 

1.4. Търговец е физическо или юридическо лице, което представя и/или рекламира услугите и продуктите си или отправя търговски предложение относно услугите и продуктите си чрез информационната платформа на сайта.

1.5. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща), съдържащо обща и тематична информация, информация относно услуги и продукти, информация относно оферти или промоции, обявени на Платформата, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

 

 1. Общи положения

2.1. Общите условия на https://rb-bg.com/ обвързват всички Търговци и всички Потребители на Платформата.

2.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

2.3. В случай че сте абонирали за получаване на бюлетин на информационната платформа на интернет страница https://rb-bg.com/, ще Ви изпращаме писма по и-мейл, съдържащи информация за предложенията, качени на нашата информационната платформа и търговски съобщения. Като Потребител може да се откаже си от съгласието си, дадено за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като се отпишете от абономента си за нашия бюлетин. Информацията за отписване ще бъде предоставена с всеки получаван от Вас и-мейл.

2.4. В случай на регистрация, с който си създадете профил / акаунт на нашата интернет страница, има възможност да изразите съгласието или несъгласието си за получаване на търговски съобщения и информация за предложенията, качени на нашата информационната платформа. Като Потребител може да се откаже си от съгласието си, дадено за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като промени настройките в профила / акаунта си.

2.5. Ние ще актуализираме и изменяме Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. В случай на такива промени ние ще публикуваме на сайта ни изменената версия на Общите условия, считано от който момент те ще са приложими и поради което Ви молим периодично да се информирате за съдържанието на настоящите Общи условия.

2.6. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Ние не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрираме, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

2.7. Неразделна част от настоящите Общи условия са:

Политика относно бисквитките
Политика за защита на лични данни

 

 • Използване на Платформата.

 

3.1. „Рент Билдинг“ ЕООД предоставя за ползване информационната Платформа с цел улесняване и осведомяване на всички Потребители в достъпна среда на информацията, обявите, съобщенията и предложенията за услуги, продукти и събития в областта на IT технологиите, предлагани от Търговците, предоставящи информация и публикуващи търговски съобщения чрез Платформата на нашия сайт.

3.2. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – домейн име, търговска марка, дизайн, софтуерни системи, софтуер като услуги, бази данни, промишлен дизайн и други ресурси, разположени на интернет страница https://rb-bg.com/, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и принадлежат или са били предоставени за ползване на “Рент Билдинг“ ЕООД и не могат да бъдат използвани от което и да е друго лице в нарушение на действащото законодателство.

3.3. Правата на интелектуална собственост по отношение на текстове, снимки, ценова информация и въобще цялото съдържание на публикуваните оферти, търговски предложения и/или обяви принадлежат на публикувалия ги чрез Платформата Търговец и единствено той носи отговорност за законосъобразното им използване. Търговецът декларира, че е носител на авторските права или има правото да използва съответното съдържание, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на интернет страница https://rb-bg.com/ не нарушава правата на трети лица.

3.4. Възможността за ползване на услугите, предоставяни от “Рент Билдинг“ ЕООД, не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

3.5. „Рент Билдинг“ ЕООД има правото по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на сайта, за което прецени, че противоречи на действащото българско законодателство или на настоящите Общи условия или на правата или законните интереси на трети лица, както и да сигнализира компетентните държавни органи, ако с поведението си Търговец или Потребител, по преценка на “Рент Билдинг“ ЕООД, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо съдържание на интернет страницата, “Рент Билдинг“ ЕООД има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

3.6. Ако „Рент Билдинг“ ЕООД бъде уведомен или получи оплакване от Потребител или от трети страни за нарушаване на правата интелектуална собственост на трети страни във връзка с услугите или продуктите, предлагани от Търговци чрез платформата на интернет страница https://rb-bg.com/ (включително, но не само снимки, изображения, продуктов дизайн, търговско име, патент), то тогава „Рент Билдинг“ ЕООД ще го препрати на Търговеца, който ще бъде самостоятелно отговорен за намиране на решение или за отстраняване на проблема в създалата се ситуация и за компенсирането на Потребителите и „Рент Билдинг“ ЕООД за всякакви разходи или вреди, понесени поради това че направеното от Търговеца заявление, че притежава правата на интелектуална собствен не е било точно или вярно.

3.7. Търговецът, промотиращ промотиращи свои услуги и продукти чрез Платформата на интернет сайта, поддържан от “Рент Билдинг“ ЕООД, се задължава:

 

 • да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия;
 • да предоставя за публикуване в Платформата материали, върху които притежава всички права (включително права върху интелектуална собственост) и лицензи, необходими за да предлага и продава услугите или продуктите и поема отговорност за рекламирането им, респективно ще бъде самостоятелно отговорен, ако бъде предявена претенция, че някое право върху интелектуална собственост или някое друго право е било нарушено по отношение на услугите или продуктите и/или информацията по отношение на тях.
 • да носи отговорност както пред Потребителите, така и пред трети страни (компетентните власти, други юридически или физически лица и т.н.) за качеството и съответствието на услугите или продуктите, промотиращи свои услуги и продукти чрез Платформата на интернет сайта, включително да изпълнява задължението да дава гаранция за доставените услуги или продукти и да понася правните последици за неизпълнението на неговите договорни задължения,
 • да не накърнява доброто име и репутация на другиго, да не води нелоялна търговска практика или нелоялна конкуренция във връзка с промотирането на услугите или продуктите, промотирани чрез Платформата на интернет сайта, поддържан от“Рент Билдинг“ ЕООД;

 

3.8. Потребителят при ползване на Платформата на интернет сайта, поддържан от “Рент Билдинг“ ЕООД, се задължава:

 • да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия, правилата на морала и добрите нрави;
 • да използва подходящ изказ, несъдържращ обидни изрази или такива, който могат да засегнат права на трето лице;
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 • да не се намесва в правилното действие на платформата, включително, но не само: да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп;
 • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на интернет сайта, поддържан от “Рент Билдинг“ ЕООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
 • да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 • да не на рушава правата на интелектуална собственост на трети лица.

3.9. „Рент Билдинг“ ЕООД единствено и само поддържа интернет страница https://rb-bg.com/, като не носи отговорност в следните случаи:

 • За вреди, причинени от действията и бездействията на Търговците, промотиращи свои услуги и продукти чрез Платформата на интернет сайта, поддържан от“Рент Билдинг“ ЕООД;
 • За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на услугите, промотирани чрез платформата на нашия сайт или ако условия или цени в оферти, обявени в сайта от промотиращи Търговци, се окажат грешни или подвеждащи;
 • За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от Търговци или трети лица, промотиращи и/или използващи услугите на интернет сайта, поддържан от“Рент Билдинг“ ЕООД;
 • За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на интернет сайта, поддържан от“Рент Билдинг“ ЕООД;
 • Ако Потребителят забрави своя личен профил отворен на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;

 1. Заключителни разпоредби

4.1. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.2. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 

Настоящата Политика за защита на личните данни е неразделна част от  Общите условия за ползване на сайт https://rb-bg.com.

 

В „Рент Билдинг“ ЕООД се грижим за сигурността на Вашите лични данни и сме предприели необходимите мерки, за да приложим добрите практики и законови изисквания за защита на информацията и нейната поверителност. Когато събираме лични данни на нашите потребители и търговски партньори следваме принципа за свеждане на обработваните данни до минимум, законосъобразност, прозрачност и сигурност.

 

Тъй като уважаваме правото Ви на поверителност, както и правото да знаете кога някой обработва Ваши лични данни, с настоящата Политика на поверителност бихме искали да Ви обясним каква информация събираме на интернет страницата https://rb-bg.com и как я използваме. Тази политика за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез нашата интернет страница https://rb-bg.com.

 

 

Какви лични данни събираме и защо обработваме Ваши лични данни?

 

„Рент Билдинг“ ЕООД обработва онези лични данни, които са необходими и свързaни с дейността на информационната платформа на интернет страница https://rb-bg.com, като действаме като администратор на лични данни. Събираме само минимално необходимите лични данни и само ако сме получили Вашето съгласие или е налице друго законно основание за това. Предоставянето на Лични данни е доброволно с оглед на използването и получаването на услугите на информационната ни платформа. В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако е налично друго законно основание, например: спазване на законовите задължения на „Рент Билдинг“ ЕООД като администратор; необходимост за изпълнение на договор и др.

 

Случаите, в които събираме и обработваме Ваши лични данни, както и целите, с които го правим, са следните:

 

 • Когато посетите нашия сайт
 • Посетител е всяко лице, което зареди в уеб браузъра си информационната ни платформана интернет страница https://rb-bg.com или посещава различни нейни секции и/или страници.
 • Категории данни, които могат да бъдат обработвани:Онлайн идентификатори, съхранени в локални “бисквитки” (cookies) в устройството/браузъра на посетителя; Данни за местонахождение, посочвани от посетителя; Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация; Информация за извършени действия от субекта в платформата; Преференции на субекта относно специфични аспекти и настройки по функционалностите на платформата; Информация за вида на използвания браузър/устройство.
 • Цел на обработването:Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на платформата; Преброяване на посещаемостта на платформата.

 • Срок за съхранение:До изтичане на валидността на всяка „бисквитка“ (до 1 година от момента на записването ѝ), носител на съответната информация, или до изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.
 • Правно основание за обработването:Съгласие с нашата Политиката за бисквитки.

 

 • Когато пожелаете да получавате нашия имейл бюлетин
 • В случай че пожелаете да получавате нашия бюлетин, е необходимо да ни предоставите Ваш имейл адрес. Ако сте извършили абониране за получаване на бюлетин на информационната платформана интернет страница https://rb-bg.com, ще Ви изпращаме писма по и-мейл, съдържащи информация за предложенията, качени на нашата информационната платформа.
 • Категории данни, които могат да бъдат обработвани:Имена, E-mail адрес, Данни за местонахождение, неизменна част от предоставянето на услугата на териториален принцип, Преференции на абоната относно предмета на абонамента му (интерес към градове и локации, категории и др.; дни на получаване на писмата и други настройки), Информация за използвания браузър/устройство.
 • Цел на обработването:Осигуряване на възможност и обслужване на електронни абонаменти (имейл бюлетини), за които посетители се записват (абонират) – за получаване по имейл с информация от платформата, предложения и други.
 • Срок за съхранение:До 6 месеца след прекратяване на абонамента от страна на абоната или от страна на Администратора.
 • Правно основание за обработването:Съгласие за включване в списък с получатели (абониране за имейл бюлетин).

 • Регистрирани потребители / в случай на въведена функционалност за регистрация /
 • Регистриран потребител е всеки посетител, който е осъществил своя регистрация в платформата, чрез въвеждане на и-мейл адрес (и/или потребителско име) и парола, с което действие създава свой т.нар профил или акаунт.
 • Категории данни, които могат да бъдат обработвани:Основни задължителни данни: Имена, и-мейл адрес, IP адрес; Незадължителни данни, въвеждани от потребителя: Местоживеене, Телефонен номер, Пол, Възраст, Facebook профил, Google профил; Други данни: Информация за извършени действия от посетителя в платформата, Информация за използвания браузър / устройство.
 • Цел на обработването:Осигуряване на възможност и поддръжка потребителят да регистрира свой акаунт / профил, даващ възможност за използване на услуги на платформата, поддържане на потребителски профил, взаимодействие с други потребители, с лицата, предоставящи търговски предложения, реклами и обяви чрез платформата.
 • Срок за съхранение:6 месеца след  закриване на профила, което в този случай се счита за оттегляне на съгласието.
 • Правно основание за обработването:Съгласие, дадено чрез създаването на регистрация / личен профил в платформата на интернет страница https://rb-bg.com.

 

 

 • Търговец, офериращ свои услуги посредством платформата
 • Търговец е всяко лице, офериращо свои услуги посредством платформата на интернет страница https://rb-bg.com.
 • Категории данни, които могат да бъдат обработвани:Имена, ЕГН/ЛНЧ, ЕИК, адрес или седалище, телефонен номер, и-мейл адрес.
 • Цел на обработването:Създаване и поддържане на търговски договорни отношения между Администратора и Търговците по осигуряване на възможност за публикуване на оферти, обяви и търговски предложения в платформата на интернет страница https://rb-bg.com.
 • Срок за съхранение:Във връзка с реализирани плащания, издадени фактури по търговски договорни отношения между Администратора и Търговците, изготвяни финансови отчети данните се съхраняват по Закон за счетоводството за срок от 5 г., съответно 10 г.
 • Правно основание за обработването:Изпълнение на договор между Дружеството и съответния Търговец.

 

 

За колко време съхраняваме Вашите лични данни?

 

„Рент Билдинг“ ЕООД съхраняваме личните ви данни само за минимално необходимия срок, за да постигнем целите, посочени в настоящата Политика, освен ако по закон сме задължени или имаме право да ги съхраняваме за по-дълъг период.  

 

Срокът на съхранение определяме, като вземаме предвид няколко фактора, включително продължителността на предоставяне на услуги, ако е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на наши и/или ваши правни претенции и запитвания или ако имаме правно задължение да съхраняваме данните. С оглед изпълнение на задълженията ни, произтичащи от данъчното и счетоводното законодателство и ако има издадени счетоводни документи, следва да ги съхраняваме за срок от 5 г. или 10 г..

 

 

Как защитаваме Вашите права?

 

При обработка на Вашите лични данни ние спазваме следните принципи:

 

 • Поверителност на обработването на Вашите лични данни и гарантиране на високо ниво на сигурност на поверените лични данни;
 • Законосъобразност идобросъвестност;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Съхранение на данните Ви за точно определен срок;
 • Събират се единствено и само за изрично посочените в настоящата Политика цели;

 

„Рент Билдинг“ ЕООД обработва Вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели и срокове. Когато събираме лични данни, ние го правим в минимален обем и само за предварително и ясно определени цели и срокове на съхранение. Достъп до данните предоставяме само на ограничен брой лица, които са предварително обучени и инструктирани как да работят с тях. Информацията в електронен вид се съхранява на защитени сървъри на територията на Европейския съюз

 

 

С кого споделяме вашите лични данни?

 

Ние няма да споделяме или разпространяваме Вашите данни за маркетингови или други цели на трети страни освен при наличие на законово задължение към държавни органи с цел изпълнение на законови задължения, както и на наши доверени партньори, доколкото това е необходимо за използваните от нас услуги, например услуги по техническа поддръжка на сайта ни, уеб дизайн, куриерски и транспортни услуги и др. Предоставянето на данни на нашите партньори е необходимо, за да можем да Ви доставим услугите, които сте заявили, както и за да подобрим функционирането на нашата интернет страница.    

 

Бисквитки

Интернет страницата https://rb-bg.com, както и използвани от нас външни услуги, предоставяни от трети страни, използват бисквитки (cookies) за временно съхранение на малки частици информация, с цел коректно функциониране и предоставяне на максимално добри услуги. Подробна информация за видовете използвани бисквитки, настройки, изтриване и др., можете да намерите в Политика за бисквитките.

 

 

Какви са вашите права?

 

Право на достъп

Като лице, за което се отнасят данните, имате право да получите потвърждение и/или подробна информация, включително безплатно копие на обработваните за вас лични данни.

 

Право на поправка и изтриване

Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани (актуализирани) или изтрити (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).

 

Право на възражение срещу обработване

Ако сте дали съгласие и сте се регистрирали на нашия сайт, имате право по всяко време да се откажете от него. В този случай може да изпратите Вашето оттегляне на съгласието на посочените по-долу контакти.

 

Право на жалба пред контролен орган

Ако считате, че Вашите права за защита на данните, са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02/91-53-518, и-мейл: kzld@cpdp.bg, когато смятате, че е налице нарушение във връзка с обработката на личните ви данни от страна на Дружеството.

 

За да зададете въпроси във връзка с Вашите права или ако искате да упражните някое от тях, моля свържете се с нас:

 

Данни за контакти с администратора на лични данни

„Рент Билдинг“ ЕООД, ЕИК: 102619504

Със седалище и адрес на управление:

гр. Бургас, п.к. 8000, ул. „Иван Шишман“ № 38

И-мейл: office@rb-bg.com

 

 

Промени в настоящата политика

 

Всички бъдещи промени в настоящята Политика ще бъдат публикувани на тази страница.

 

 

 

 

ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ

 

 

Настоящата Политика относно „Бисквитки“ е неразделна част от  Общите условия за ползване на сайт https://rb-bg.com/.

 

За да може сайтът ни да работи коректно, да Ви е приятно да работите с него и да получавате най-подходящата информация и обслужване, когато го посещавате, ние използваме „Бисквитки“.

 

Посещавайки нашия сайт, Вие ще бъдете информирани чрез попъп, който Ви предупреждава, че използваме „Бисквитки“ и Вие може да се съгласите, за да използвате нормално и с всички функционалности нашия сайт. Ако не искате да приемате „Бисквитки“ или желаете да изберете по-специфични настройки, в настоящата политика ще откриете повече информация. Политика относно бисквитките Ви информира какво представляват„Бисквитки“, кои „Бисквитки“ използваме и какви опции имате във връзка с контролирането им.

 

Какво представляват „бисквитките”?

 

“Бисквитките” или “Cookies” на английски език, представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сайтовете, които посещавате, до Вашия компютър или устройство. Ролята на тези малки файлове е да събират информация за използването на сайта от потребителя с цел да бъде разпознаван и да се подобри функционалността на сайта и работата с него. Чрез този тип разпознаване на посетителите, посетили уебсайта, даденият посетител не може да бъде идентифициран лично. Информацията, която събират „бисквитките“ най-често включва:

 • адрес на интернет протокола (IP) на устройството, от което посетителят осъществява достъп до платформата;
 • вид на устройството, от което посетителят влиза в сайта; (компютър, мобилен телефон, таблет и др.);
 • вид на операционната система;
 • вид на браузъра;
 • действия, които се предприемат потребителите – посетени страници, честотата на посещенията на уеб сайта;
 • продължителността на стоене на дадена страница и др.

 

 

Какви „бисквитки” използваме?

 

Видове бисквитки, които използваме са задължителни и аналитични.

 

Задължителни бисквитки (essential cookies) – необходими са за да може уебсайтът коректно да изпълнява функциите си. Благодарение на тези бисквитки Ви показваме например информацията на нашия сайт на Вашия език; установяваме автентичността на нашите потребители; запазващи информация за настройките на сайта и други. Без тези бисквитки, нашият сайт няма да може да изпълнява своите функции и ако ги забраните, няма да може да го използвате.

 

Аналитични бисквитки – бисквитки от трети страни

Бисквитки на Google Analytics

 

Използваме този тип бисквитки, за да следим посещаемостта на нашия сайт. Благодарение на тях ние анализираме доколко нашите потребители работят лесно със сайта ни, каква е преобладаващата ни таргет / целева група и колко посещения получаваме на ден. Тези бисквитки ни дават обща информация за всички посетители и не ни разкриват Вашите лични данни, тъй като преброяването е анонимно статистическо. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

  

Бисквитки за прецизно таргетиране – рекламни партньори

Facebook и Google

 

Използваме тези бисквитки, защото ни дават информация за това как сте използвали нашия сайт и да могат да бъдат задействани наши реклами, според съдържанието, което сте разглеждали. Те не съхраняват Вашите лични данни.

 

Бисквитки за ефективност и функционалност (Performance and functionality cookies):

 

Тези бисквитки не са строго необходими, но ни позволяват да персонализираме Вашето онлайн преживяване с нашата Интернет страница. Използваме тези бисквитки например:

 

 • за да запомним Вашите предпочитания, така че да не е нужно всеки път да въвеждате информация, която вече сте предоставили (например, когато въвеждате данните си за достъп до нашите услуги);
 • за да събираме информация за начина, по който нашите потребители използват услугите ни, така че да можем да подобрим нашия Сайт и нашите Услуги и да извършваме пазарни проучвания (например: информация за популярни страници, навици на гледане, брой на кликовете, брой на споделянията, харесвания, последни посетени страници, гласуването при коментарите);
 • за други спомагателни функции, като например за извършване на разплащания през Paypal е необходимо да бъдат заредени бисквитките на PayPal Inc., за да се повиши функционалността на платформата; за извършване на безплатно позвъняване чрез браузера е необходимо да бъдат заредени бисквитките на Freecall Inc.

 

Рекламни бисквитки.

Използваме тези бисквитки например:

 • за да получим информация за начина, по който използвате нашата Интернет страница, като например какво посещавате на нашата страница или как реагирате на реклами, за да Ви предоставим реклами, които са съобразени с Вас;
 • за да определим кои са най-популярните части от нашия Сайт;
 • за да следим използването на нашите услуги на нашия Сайт (честота и време);
 • за да определим колко често Вие и останалите потребители посещавате нашия Сайт;
 • за да извършваме анкети, така че взаимодействието Ви с нашия Сайт и нас самите да може да бъде подобрено.

 

Често тези бисквитки целят предоставянето на реклами, които са съобразени с Вас – както в нашия Сайт, така и извън него. Този тип реклами са известни като „реклама, базирана на интересите“. Много от тези видове бисквитки принадлежат на нашите доставчици на услуги.

 

Сесийни бисквитки.

 

Възможно е да използваме и сесийни бисквитки, например:

 

 • за да Ви позволим да се движите между отделните страници на нашия Сайт, без да е необходимо отново да се логвате. Тази практика е известна като „един вход“ (single sign-on);
 • за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия Сайт, за да използвате услугите ни;
 • за да взимаме отговорите на тестовете, за да покажем Вашия резултат;
 • за да пазим отговорите на веднъж попълнена анкетна форма (и да не се налага да попълвате многократно анкетната форма).

 

Как ние използваме бисквитките?

 

Ние използваме информацията от бисквитките, за да направим нашия сайт по-приятен и лесен за използване от потребителите и за да можем да Ви осигурим персонализирани препоръки и услуги.

 

Бисквитки на трети страни:

 

Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. По-долу са изброени бисквитките на трети страни, които използваме, някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции.

 

Google Analytics – за да генерираме статистика за трафика на сайтовете и източниците на трафик, както и за конвертиране на мерките и продажбите. За отказ от Google Analytics бисквитки, вижте тук https://support.google.com/analytics/answer/181881

 

Как да контролирате бисквитките?

 

Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки.

Как да сторите това зависи от браузъра, който използвате и неговите настройки: за Google Chrome кликнете тук, за Mozzila кликнете тук, за Internet Explorer кликнете тук. За да научите повече за бисквитките, препоръчваме да посетите  www.aboutcookies.org, както и www.whatarecookies.com, www.cookiechoices.org.

Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, ще попречат на части от нашия Сайт да функционират правилно, ще е с ограничена функционалност и няма да може да Ви предоставя добро качество на услугата.

 

Промени в нашата политика за бисквитките

 

Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница.

Обяви

Compare