Terms and Conditions

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ https://rb-bg.com/

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Рент Билдинг“ ЕООД, ЕИК: 204396481, И.д. № BG204396481, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, п.к. 8000, ул. „Иван Шишман“ № 38, и-мейл: office@rb-bg.com, от една страна и от друга страна Търговците и Потребителите на информационната платформа на интернет сайт https://rb-bg.com/, поддържан и управляван от „Рент Билдинг“ ЕООД, по предоставяне на информация за предлаганите оферти, обяви или реклами за услуги, продукти или стоки във виртуалното пространство на информационната платформа на https://rb-bg.com/.

При използване на интернет сайта https://rb-bg.com/ и всяка негова интегрална част, настройка, меню, секция или подсекция, Вие предоставяте Вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите Общи условия за ползване на уебсайта, както и Вашето съгласие за събиране и използване за целите на уебсайта и обусловените от него правоотношения на предоставената от Вас лична информация съгласно нашата Политика за защита на лични данни.

 1. Дефиниции

 

1.1. Администратор на сайта https://rb-bg.com/ е „Рент Билдинг“ ЕООД, ЕИК: 102619504, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, п.к. 8000, ул. „Иван Шишман“ № 38, и-мейл: office@rb-bg.com.

 

1.2. Потребител е физическо или юридическо лице, което посети нашия сайт и получава достъп до съдържанието на информационната ни платформа. Потребителите може да са нерегистрани, абонирани чрез и-мейл или регистрирани (с профил / акаунт).

1.3. Платформата представлява съвкупност от програмни и графични решения, съставляващи цялостна достъпна среда на Потребителите в интернет пространството на нашия сайт https://rb-bg.com/ с предложения, обяви и информация относно курсове, обучения, квалификации, семинари и други събития в областта на IT технологиите.

 

1.4. Търговец е физическо или юридическо лице, което представя и/или рекламира услугите и продуктите си или отправя търговски предложение относно услугите и продуктите си чрез информационната платформа на сайта.

1.5. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща), съдържащо обща и тематична информация, информация относно услуги и продукти, информация относно оферти или промоции, обявени на Платформата, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

 

 1. Общи положения

2.1. Общите условия на https://rb-bg.com/ обвързват всички Търговци и всички Потребители на Платформата.

2.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

2.3. В случай че сте абонирали за получаване на бюлетин на информационната платформа на интернет страница https://rb-bg.com/, ще Ви изпращаме писма по и-мейл, съдържащи информация за предложенията, качени на нашата информационната платформа и търговски съобщения. Като Потребител може да се откаже си от съгласието си, дадено за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като се отпишете от абономента си за нашия бюлетин. Информацията за отписване ще бъде предоставена с всеки получаван от Вас и-мейл.

2.4. В случай на регистрация, с който си създадете профил / акаунт на нашата интернет страница, има възможност да изразите съгласието или несъгласието си за получаване на търговски съобщения и информация за предложенията, качени на нашата информационната платформа. Като Потребител може да се откаже си от съгласието си, дадено за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като промени настройките в профила / акаунта си.

2.5. Ние ще актуализираме и изменяме Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. В случай на такива промени ние ще публикуваме на сайта ни изменената версия на Общите условия, считано от който момент те ще са приложими и поради което Ви молим периодично да се информирате за съдържанието на настоящите Общи условия.

2.6. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Ние не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрираме, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

2.7. Неразделна част от настоящите Общи условия са:

Политика относно бисквитките
Политика за защита на лични данни

 

 • Използване на Платформата.

 

3.1. „Рент Билдинг“ ЕООД предоставя за ползване информационната Платформа с цел улесняване и осведомяване на всички Потребители в достъпна среда на информацията, обявите, съобщенията и предложенията за услуги, продукти и събития в областта на IT технологиите, предлагани от Търговците, предоставящи информация и публикуващи търговски съобщения чрез Платформата на нашия сайт.

3.2. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – домейн име, търговска марка, дизайн, софтуерни системи, софтуер като услуги, бази данни, промишлен дизайн и други ресурси, разположени на интернет страница https://rb-bg.com/, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и принадлежат или са били предоставени за ползване на “Рент Билдинг“ ЕООД и не могат да бъдат използвани от което и да е друго лице в нарушение на действащото законодателство.

3.3. Правата на интелектуална собственост по отношение на текстове, снимки, ценова информация и въобще цялото съдържание на публикуваните оферти, търговски предложения и/или обяви принадлежат на публикувалия ги чрез Платформата Търговец и единствено той носи отговорност за законосъобразното им използване. Търговецът декларира, че е носител на авторските права или има правото да използва съответното съдържание, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на интернет страница https://rb-bg.com/ не нарушава правата на трети лица.

3.4. Възможността за ползване на услугите, предоставяни от “Рент Билдинг“ ЕООД, не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

3.5. „Рент Билдинг“ ЕООД има правото по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на сайта, за което прецени, че противоречи на действащото българско законодателство или на настоящите Общи условия или на правата или законните интереси на трети лица, както и да сигнализира компетентните държавни органи, ако с поведението си Търговец или Потребител, по преценка на “Рент Билдинг“ ЕООД, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо съдържание на интернет страницата, “Рент Билдинг“ ЕООД има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

3.6. Ако „Рент Билдинг“ ЕООД бъде уведомен или получи оплакване от Потребител или от трети страни за нарушаване на правата интелектуална собственост на трети страни във връзка с услугите или продуктите, предлагани от Търговци чрез платформата на интернет страница https://rb-bg.com/ (включително, но не само снимки, изображения, продуктов дизайн, търговско име, патент), то тогава „Рент Билдинг“ ЕООД ще го препрати на Търговеца, който ще бъде самостоятелно отговорен за намиране на решение или за отстраняване на проблема в създалата се ситуация и за компенсирането на Потребителите и „Рент Билдинг“ ЕООД за всякакви разходи или вреди, понесени поради това че направеното от Търговеца заявление, че притежава правата на интелектуална собствен не е било точно или вярно.

3.7. Търговецът, промотиращ промотиращи свои услуги и продукти чрез Платформата на интернет сайта, поддържан от “Рент Билдинг“ ЕООД, се задължава:

 

 • да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия;
 • да предоставя за публикуване в Платформата материали, върху които притежава всички права (включително права върху интелектуална собственост) и лицензи, необходими за да предлага и продава услугите или продуктите и поема отговорност за рекламирането им, респективно ще бъде самостоятелно отговорен, ако бъде предявена претенция, че някое право върху интелектуална собственост или някое друго право е било нарушено по отношение на услугите или продуктите и/или информацията по отношение на тях.
 • да носи отговорност както пред Потребителите, така и пред трети страни (компетентните власти, други юридически или физически лица и т.н.) за качеството и съответствието на услугите или продуктите, промотиращи свои услуги и продукти чрез Платформата на интернет сайта, включително да изпълнява задължението да дава гаранция за доставените услуги или продукти и да понася правните последици за неизпълнението на неговите договорни задължения,
 • да не накърнява доброто име и репутация на другиго, да не води нелоялна търговска практика или нелоялна конкуренция във връзка с промотирането на услугите или продуктите, промотирани чрез Платформата на интернет сайта, поддържан от“Рент Билдинг“ ЕООД;

 

3.8. Потребителят при ползване на Платформата на интернет сайта, поддържан от “Рент Билдинг“ ЕООД, се задължава:

 • да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия, правилата на морала и добрите нрави;
 • да използва подходящ изказ, несъдържращ обидни изрази или такива, който могат да засегнат права на трето лице;
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 • да не се намесва в правилното действие на платформата, включително, но не само: да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп;
 • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на интернет сайта, поддържан от “Рент Билдинг“ ЕООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
 • да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 • да не на рушава правата на интелектуална собственост на трети лица.

3.9. „Рент Билдинг“ ЕООД единствено и само поддържа интернет страница https://rb-bg.com/, като не носи отговорност в следните случаи:

 • За вреди, причинени от действията и бездействията на Търговците, промотиращи свои услуги и продукти чрез Платформата на интернет сайта, поддържан от“Рент Билдинг“ ЕООД;
 • За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на услугите, промотирани чрез платформата на нашия сайт или ако условия или цени в оферти, обявени в сайта от промотиращи Търговци, се окажат грешни или подвеждащи;
 • За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от Търговци или трети лица, промотиращи и/или използващи услугите на интернет сайта, поддържан от“Рент Билдинг“ ЕООД;
 • За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на интернет сайта, поддържан от“Рент Билдинг“ ЕООД;
 • Ако Потребителят забрави своя личен профил отворен на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
 1. Заключителни разпоредби

4.1. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.2. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Обяви

Compare